НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Документи

Електронен дневник - тук

Прикачени документи

Учебен план четвърти клас 2023-2024г.
Учебен план трети клас 2023-2024г.
Учебен план втори клас 2023-2024г.
Учебен план първи клас 2023-2024г.
Стратегия за развитие 2023г. - 2028г.
График за контролните работи II срок 22/23г.
График за провеждане втори час на класа II срок ГЦОУД 2022/2023г.
График за провеждане втори час на класа II срок 2022/2023г.
График консултации след часовете II срок 2022/2023г.
График консултации по време на самоподготовката II срок 2022-2023 уч. год.
План-програма БДП 2023г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище
График за контролните работи I срок
Годишен план 2022-2023г.
Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс
Етичен кодекс 2022-2023
График за провеждане втори час на класа ГЦОУД I срок 2022/2023г.
График за провеждане втори час на класа I срок 2022/2023г.
Правилник за дейността на училището 2022-2023 уч. година
График консултации след часовете I срок 2022-2023 уч. год.
График консултации по време на самоподготовката I срок 2022-2023 уч. год.
Организация на учебния ден 2022/2023
План-програма БДП 2022г.
План за контралната дейност за 2021-2022г.
Заповед за организация на уч. процес в ОРЕС
Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Организация на обучение и планирани на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-IV клас
План-програма БДП
Стратегия за развитие 2020г-2024г.
Правила за работа в електронна среда
Безопасен интернет - правила
Инструктаж за учениците
Инструктаж за учителите
Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Пропусквателен режим
Мерки за повишаване качество на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Закон за защита на личните данни
Закон за електронно управление
Закон за защита от дискриминация
Закон за закрила на детето