НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Документи

Електронен дневник - тук

Прикачени документи

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план 2022-2023г.
График за контролните работи I срок
Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс
Етичен кодекс 2022-2023
График втори час на класа ГЦОУД I срок
График за провеждане втори час на класа I срок
Правилник за устройството и дейността на училището 22/23г.
График консултации след часовете I срок - 2022-2023
График консултации по време на самоподготовката I срок 2022-2023 уч. год.
Организация на учебния ден 2022/2023г.
Учебен план четвърти клас
Учебен план трети клас
Учебен план втори клас
Учебен план първи клас
План за контралната дейност за 2021-2022г.
Заповед за организация на уч. процес в ОРЕС
Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Организация на обучение и планирани на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-IV клас
План-програма БДП
Стратегия за развитие 2020г-2024г.
Правила за работа в електронна среда
Безопасен интернет - правила
Инструктаж за учениците
Инструктаж за учителите
Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Пропусквателен режим
Мерки за повишаване качество на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Закон за защита на личните данни
Закон за електронно управление
Закон за защита от дискриминация
Закон за закрила на детето