НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Документи

Електронен дневник - тук

Прикачени документи

Заповед за организация на уч. процес в ОРЕС
Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Организация на учебния ден
Годишен план за учебната 2021/2022 година
График на контролните работи I срок 2021/2022 уч. година
График за консултации по време на самоподготовката
График за консултации на ученици след часовете
График за провеждане втори час на класа
Седмична програма IV клас
Седмична програма III клас
Седмична програма IIклас
Седмична програма Iклас
Правилник за дейността на училището 2021-2022 уч. година
Училищни учебни планове 2021-2022г.
Етичен кодекс 2021/2022 учебна година
Организация на обучение и планирани на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-IV клас
План-програма БДП
Стратегия за развитие 2020г-2024г.
Правила за работа в електронна среда
Безопасен интернет - правила
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г.
Правилник за дейността на НУ "Н. Петкова" за учебна 2020-2021г.
Инструктаж за учениците
Инструктаж за учителите
Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Пропусквателен режим
Мерки за повишаване качество на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Закон за защита на личните данни
Закон за електронно управление
Закон за защита от дискриминация
Закон за закрила на детето