НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Училищното обучение в НУ “Н.Петкова”се осъществява в дневна форма.

Дневната форма на обучение се организира за паралелки  в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

Прикачени документи

Форми на обучение 2020-2021