НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Образование за утрешния ден

По Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в НУ "Неделя Петкова" за учебната 2019/2020г. е създаден един клуб за ключови дигитални умения - В света на компютрите.

              Цели:

 • Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието
 • Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ
 • Формиране на информационна и медийна грамотност у  ученици
 • Формиране на комуникационни умения- критично и системно мислене; творчество и любознателност;
 • Изграждане на  междуличностни отношения- самоконтрол, адаптивност, самоотговорност и отговорност.   
 • Очаквани резултати:
 • Да се научат да правят „папки”
 • Да се научат да търсят информация в Internet
 • Да се научат да запазват, изтеглят или съхраняват файлове или съдържание
 • Да създадат текст,изображения, използвайки дигитални инструменти
 • Да се научат да работят в програма Word на елементарно ниво- смяна на езика, главна буква; писане на текст в  Word; редактиране.  Вмъкване на картина в текстов документ.
 • Учениците да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.
 • Работата в екип да развие чувство на отговорност и взаимопомощ.

     Всеки час за учениците беше ново приключение в света на дигиталните науки. Часовете им дадоха увереност в собствените сили, развиха у младите творци креативно мислене и самооценка.

    С представителна онлайн изява приключи дейността на клуб „В света на компютрите“ с ученици от 3 и 4  кл. по проект „Образование за утрешния ден“.  Клубът продължи работата си дистанционно в платформата Microsoft Teams. Участниците споделиха своите впечатления от обучението по проекта, разказаха за своята работа и за уменията, които придобиха. С гордост представиха презентациите, направени в MS PowerPoint, на тема по избор: „Моят роден град“, „Моя най-добър приятел“, „Кирил и Методий“.

В изпълнение на Дейност 2 по проекта в училището бе доставен 65 интерактивен тъч дисплей за оборудване на компютърния кабинет.

Част от работата на учениците може да разгледате в прикачените файлове.