НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Твоят час

 

   По проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) в НУ „Неделя Петкова“ за учебната 2017/2018 година са създадени 9 групи по извънкласни дейности. 6 от тях са за занимания по интереси, а 3 – за обучителни затруднения от различни направления като наука, техника и технология, изкуства и култура, спорт, гражданско и здравно образование.