НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

История на училището

        Начално училище "Неделя Петкова" е основано през 1981г. Намира се в центъра на града. Носи името на видната родолюбка Неделя Петкова - ПЪРВА българска учителка , основателка на девическото образование в София, основателка на много женски дружества, пазителка на българщината в Македония, участничка в борбата за национална независимост.

 


      Най-старото училище, научило на четмо и писмо много поколения, традиционно заема водещо място в образователната система на град Сопот. То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, с вътрешноучилищна култура, с утвърдени училищни ценности, традиции и изяви. Показателни са постиженията на учениците и реализацията им в следващите етапи на обучение.


      В училището се обучават 300 ученци, разпределени в 12 паралелки от I до IV клас. Образователният процес се провежда от 30 висококвалифицирани педагози.

 

Стратегии на училището:

 • Изграждане на съвременен имидж на училището в контекста на европейската интеграция.
 • Формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешките ценности.
 • Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.
 • Провокиране и стимулиране на мисленето и самостоятелността, с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.
 • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

Приоритети в дейността на училището:

 • Ефективна организация на училищните дейности.
 • Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.
 • Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.
 • Изграждане на позитивна учебна среда.
 • Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в контекста на учене през целия живот.
 • Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемствеността детска градина - начално училище. 

Училището предлага:

 • обучение по чужди езици;
 • СИП/ФУК – информационни технологии, музика, изобразително изкуство, мажоретен състав;
 • целодневно обучение;
 • участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;
 • занятия по народни танци.