НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

          Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
            Цели на програмата:
           − Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и      компетентности.
           − Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
           − Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
           − Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
           − Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
           − Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
           − Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

          В НУ "Неделя Петкова" са сформирани следните групи:

           Модул 1. Изкуства

           - Вокална група " До Ми Сол" - ръководител Ваня Узунова

           - Театрално студио "Вдъхновение" - ръководител Мария Нешева

          Модул 2. Спорт 

          -  Отбор по футбол 1-2 клас - треньор Венелин Константинов

          - Отбор по футбол 3-4 клас - треньор Венелин Константинов