НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Пролетта дойде отново

и донесе на света

Възкресение Христово,

слънце, птички и цветя. 

Бият радостно камбани

в градове и във села

и отекват разлюляни

над гори, нивя, поля.

Учениците от "В света на компютрите" по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, поздравява всички ученици, учители и родители с Великденските празници, като им пожелава много здраве, астие и късмет!!!

Вижте нашите красиви картички, които изработихме с много любов - ТУК