НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

  Уважаеми родители, 
през учебната 2019/2020година в НУ,,Н.Петкова" ще бъдат приети 72 деца, разпределени в 3 паралелки. 
  Записването на учениците ще започне от 15.04.2019г. в канцеларията на училището със заявление по образец на училището, ксерокопие на акт за раждане, удостоверение за постоянен или настоящ адрес. 
  За да бъде записано детето трябва да отговаря на следните критерии:

№ А. ВОДЕЩИ КРИТЕРИИ Посочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.
ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. 
ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 
ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. 
ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ 
Дете с трайни увреждания над 50 % . 
Дете с един или двама починали родители. 
Дете от семейство с повече от две деца 
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете 
Деца-близнаци

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Благодарим Ви , че избрахте нашето училище!