НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Документи

Електронен дневник - тук

Прикачени документи

Стратегия за развитие 2016-2020г.
Закон за закрила на детето
Закон за защита от дискриминация
Закон за електронно управление
Закон за защита на личните данни
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Мерки за повишаване качество на образованието
Информация за организацията на учебния ден
Годишен план 2019/2020
Учебни планове 1-4 клас
Заповед за училищен план-прием за учебната 2020/2021 год.
Дневен режим 2020/2021г.
Пропусквателен режим
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19
Инструктаж за учителите
Инструктаж за учениците
Правилник за дейността на НУ "Н. Петкова" за учебна 2020-2021г.
Учебен план първи клас 2020/2021г.
Учебен план втори клас 2020/2021г.
Учебен план трети клас 2020/2021г.
Учебен план четвърти клас 2020/2021г.
График за консултации след часовете първи срок
график за консултации по време на самоподготовката
График допълнителен час ЦДО
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г.
Етичен кодекс 2020-2021г.
Безопасен интернет - правила
Годишен план за дейността на училището 2020-2021 учебна година
График втори клас на класа
График контролни работи
Правила за работа в електронна среда
График за допълнителния час за консултации с родители ЦДО II срок
График втори час на класа II срок
График на контролните работи II срок
Седмична програма IIсрок Iклас
Седмична програма IIсрок IIклас
Седмична програма IIсрок IIIклас
Седмична програма IIсрок IVклас
Стратегия за развитие 2020г-2024г.
План-програма БДП