НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Документи

Електронен дневник - тук

Прикачени документи

Стратегия за развитие 2016-2020г.
Закон за закрила на детето
Закон за защита от дискриминация
Закон за електронно управление
Закон за защита на личните данни
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Мерки за повишаване качество на образованието
Информация за организацията на учебния ден
Годишен план 2019/2020
Учебни планове 1-4 клас
Заповед за училищен план-прием за учебната 2020/2021 год.
Дневен режим 2020/2021г.
Пропусквателен режим
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19
Инструктаж за учителите
Инструктаж за учениците
Правилник за дейността на НУ "Н. Петкова" за учебна 2020-2021г.
Учебен план първи клас 2020/2021г.
Учебен план втори клас 2020/2021г.
Учебен план трети клас 2020/2021г.
Учебен план четвърти клас 2020/2021г.
График за консултации след часовете първи срок
график за консултации по време на самоподготовката
График допълнителен час ЦДО
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г.
Етичен кодекс 2020-2021г.
Безопасен интернет - правила
Годишен план за дейността на училището 2020-2021 учебна година
График втори клас на класа
График контролни работи
Правила за работа в електронна среда
График за допълнителния час за консултации с родители ЦДО II срок
График втори час на класа II срок
График на контролните работи II срок