НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Образование за утрешния ден

По Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в НУ "Неделя Петкова" за учебната 2019/2020г. е създаден един клуб за ключови дигитални умения - В света на компютрите.